ที่อับอากาศ คืออะไร และ องค์กรใดต้องอบรมบ้าง?

ความสำคัญการอบรมที่อับอากาศ

Confined Space หรือ ที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เป็นสถานที่ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศที่เป็นอันตราย เช่น ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน อุโมงค์ ห้องนิรภัย ถังหมัก ไซโล ฯลฯ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

สภาพอันตราย หมายถึง สภาวะที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างตกหรือติดอยู่ภายใน สภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศที่อันตราย มีวัสดุหรือมีวัตถุที่อาจก่อให้เกิดการจมลงของลูกจ้างหรือทับลูกจ้างที่เข้าไปปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพคนอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต

บรรยากาศอันตราย หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีก๊าซไอหรือละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้  LEL หรือ LFL > 10%  มีออกซิเจน < 19.5% หรือ > 23.5%  by Volume มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีเกินมาตรฐาน มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับค่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ในแต่ละชนิด รวมถึงสภาวะอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ที่อับอากาศคืออะไร

ความสำคัญของการอบรมที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศ หากไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจหรือผ่านการอบรมจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อันตรายจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การขาดออกซิเจน ไฟไหม้เนื่องจากเกิดการระเบิดของแก๊สที่ติดไฟได้ อันตรายจากการสูดดมแก๊สพิษต่างๆ เสียงดัง อุณหภูมิ

การออกจากพื้นที่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินแล้วมีอุปสรรคตลอดจนประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ  ซึ่งถ้ารู้และเข้าใจ เรียนรู้การทำงานในที่อับอากาศอย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือตรวจเช็คบรรยากาศได้ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในที่อับอากาศเป็น รวมถึงเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ก็จะลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้นั้นเอง ดังนั้น การอบรมที่อับอากาศจึงถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆ

การอบรมที่อับอากาศ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ารับการอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาก่อน
  • จะต้องมีใบรับรองแพทย์
  • ต้องแจ้งอนุญาตจัดอบรมกับราชการก่อนอบรม 7 วันและหลังอบรมภายใน 30 วัน
  • ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

องค์กรใดบ้างที่ต้องอบรมที่อับอากาศ

กฎหมายได้มีการออกประกาศบังคับให้สถานประกอบการที่มีสถานที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขและวิธีการโดยจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศต้องผ่านการอบรมที่อับอากาศ หลักสูตรที่อับอากาศ 4 ผู้ (ตามกฎหมายใหม่ปี 2564) ได้แก่ หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน

ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศปี 2564 นายจ้างจะต้องให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทำงานที่ปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การทำงานในที่อับอากาศคืออะไร ที่อับอากาศ หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไร และองค์กรใดบ้างที่ต้องอบรม หวังว่าข้อมูลที่เราเอามาแชร์จะทำให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อต้องทำงานในที่อับอากาศ ซึ่งสถานประกอบการที่มีสถานที่อับอากาศจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย