อบรมที่สูง

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง ใครบ้างที่ต้องอบรม ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด หรือพนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา พนักงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง และผู้ที่สนใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง อันตราย และที่การป้องกัน การเกิดขึ้นในการทำงานที่สูง และสามารถนำความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หลักสูตรนี้ อบรม 1 วัน

อบรมที่สูง เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานบนที่สูง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยง อันตรายได้อย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย งานบนที่สูง โดยมีทีมวิทยากรคอยกำกับดูแลตลอดการฝึกอบรม และคอยแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิคสำคัญๆ ได้อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

การทำงานบนที่สูง จัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานที่สูงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติการทำงานที่สูงที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่สูงขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อเรียนรู้กฎหมาย มาตรฐานในการทำงานบนที่สูงได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อเรียนรู้จักอันตรายในการทำงานบนที่สูง
7. ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย

เนื้อหาการอบรม
1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

อบรมที่สูง