หลักสูตรหัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรใหม่ 2565 สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

เรียนรู้เทคนิคการเป็น จป หัวหน้างานตามกฎหมายใหม่ล่าสุด พร้อมฝึกประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน วิธีการจัดการอันตราย และ การทำมาตรฐานป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่-จป-หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

ตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ที่มีการอัปเดตใหม่ได้กำหนด ผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องการทำงาน จป หัวหน้างาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน (ดูหลักฐาน : ได้จากเลขทะเบียนเดิมที่เคยขึ้นทะเบียน)
 • เคยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง)

จป หัวหน้างาน มีหน้าที่อะไร [ Update กฎหมายใหม่ 2565 ]

 1. กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงานโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
 3. จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีและทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
 4. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
 6. กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 7. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
 8. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
10-11 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
11-12 ก.ค
จป บริหาร
6-7 มิ.ย
จป บริหาร
4-5 ก.ค
คปอ
12-13 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – มิถุนายน 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
29-30 พ.ค
จป หัวหน้างาน
10-11 มิ.ย
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
จป บริหาร
25-26 ก.ค
คปอ
11-12 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
20-21 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
4-5 ก.ค
จป บริหาร
27-28 พ.ค
จป บริหาร
26-27 มิ.ย
คปอ
29-30 พ.ค

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ปราจีนบุรี

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
21-22 มิ.ย
จป หัวหน้างาน
21-22 ส.ค
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
19-20 ส.ค
คปอ
19-20 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

จป ชลบุรี

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
19-20 มิ.ย
คปอ
21-22 มิ.ย

ราคา : 2,000 บาท/ท่าน

จป สมุทรปราการ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
17-18 มิ.ย
จป บริหาร
17-18 มิ.ย
คปอ
19-20 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป หัวหน้างาน
11-12 มิ.ย
จป บริหาร
11-12 มิ.ย
คปอ
13-14 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

มิถุนายน – กรกฎาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จปหัวหน้างาน
28-29 มิ.ย
จป บริหาร
24-25 มิ.ย
คปอ
26-27 มิ.ย

ราคา : 2,300 บาท/ท่าน

หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน คือหลักสูตรอบรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสอนวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่ต้องการทำงานในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งอยู่ระดับหัวหน้างาน โดยที่จัดดำเนินการฝึกอบรม จป หัวหน้างานจะต้องเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น สำหรับหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างานนั้นจะเป็นหลักสูตรระยะเวลาเรียน 2 วัน (12 ชั่วโมง) แบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ภาคทฤษฎี ที่สามารถเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน แบบออนไลน์ได้ และภาคปฏิบัติที่ต้องเดินทางมาฝึกกับศูนย์ฝึกอบรม และทำการทดสอบด้วยตนเอง

อบรม จป หัวหน้างาน อบรมเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน เป็นหลักสูตรที่อบรมโดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถดำเนินงานในระดับหัวหน้างานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งภายในหลักสูตรมีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในระดับหัวหน้างาน สาระสำคัญและการบริหารกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตรายจากการทำงาน วิเคราะห์ สอบสวน ตลอดจนการรายงานและวางแผนมองหาแนวทางแก้ไขป้องกันอันตราย

ฝึกอบรม จป หัวหน้างานดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

การฝึกอบรม จป ในภาคทฤษฎี ท่านสามารถเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ที่มีระบบเสียง ภาพคมชัด หรือจะเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ที่ศูนย์ฝึกอบรมก็ได้ แต่สำหรับในภาคปฏิบัติ ถือเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเดินทางมาเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานที่ศูนย์อบรมเท่านั้น เพราะที่ศูนย์ฝึกอบรมจะมีเครื่องมือเพียบพร้อมครบทุกชนิดสำหรับการฝึกอบรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลรับรอง

กิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างาน หรือผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน ดูแลตามกฎกระทรวงกำหนด

 • อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหมืองแร่ ปิโตรเคมี และปิโตรเลียม ต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน กำกับดูแล
 • อุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ กระดาษและสิ่งแปรรูปจากกระดาษ ยางและพลาสติก เครื่องทอ เสื้อผ้า เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและมือกล ยานพาหนะ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมด
 • อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 • อุตสาหกรรมการก่อสร้างทุกชนิด ต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน กำกับดูแล
 • อุตสาหกรรมโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สวนสัตว์ สวนสนุก ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า กิจการโทรคมนาคม กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 • ธุรกิจสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ สหกรณ์ สนามกีฬา สำนักงาน และกิจการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ต้องมีผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน กำกับดูแล
ฝึกอบรมจป-หัวหน้างาน

ประโยชน์ของการมี จป หัวหน้างาน ภายในบริษัท

การมี จป หัวหน้างาน หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจป หัวหน้างาน ออนไลน์ในหน่วยงาน ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมอบคุณประโยชน์ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยของการทำงานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้พนักงานภายในสถานประกอบการสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จป จะช่วยกำกับดูแลกระบวนการทำงานในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพความพร้อมของเครื่องจักรให้มีความปลอดภัย พร้อมต่อการใช้งานมากที่สุด ทำให้ภาพรวมของการทำงานในสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีระเบียบขั้นตอนมากขึ้น

สิ่งที่ได้รับหลังจากอบรม จป หัวหน้างาน กับ เว็บไซต์อบรมความปลอดภัย

หลังจากการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน แล้ว คุณจะได้รับองค์ความรู้และสามารถออกปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับหน้างาน ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมากที่สุด รวมถึงยังได้รับวุฒิบัตรที่ถือเป็นสิ่งรับรองว่าคุณผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักสูตร จป หัวหน้างาน ตามกฎหมายใหม่ 2565 Update

จป-หัวหน้างานถูกต้องตามกฎหมาย

โดยที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑ หลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อ ๒ หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลา การฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา                     

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงานและการจัดทำคู่มือว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงาน

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม สามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล