" อบรม ISO 9001 "

จุดเด่น หลักสูตร อบรม iso 9001 By Safesiri

Online

อบรม ISO
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

การอบรม ISO 9001 คือหลักสูตรที่อบรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) มาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ซึ่ง ISO 9001 เป็นมาตรฐานการบริหารและจัดการคุณภาพที่กำกับดูแลระบบการทำงานภายในองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริหาร

การอบรม ISO 9001 จะฝึกสอนให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยทั่วไป ผู้บริหารสามารถจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกตำแหน่งมีการรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานเป็นรูปแบบแผนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการ ดำเนินการทำงานทั้งหมดภายในองค์กรให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ความสำคัญของการอบรม ISO

  • ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

การอบรม ISO เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เพื่อวางรากฐานโครงสร้างมาตรฐานบูรณาการมาตรฐานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

  • ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การอบรม ISO จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมด เจาะลึกถึงความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการทำงาน วิธีการทำงานของแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งงาน ข้อมูลและตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งหมดภายในองค์กร ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในจุดใด ผู้บริหารสามารถรับรู้และดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ

การวางรากฐานและอบรม ISO จะช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนความคิดให้ผู้บริหารองค์กรตัดสินใจดำเนินการทุกอย่างตามความเป็นจริง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติ โดยไม่อ้างอิงกับความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือตัดสินใจตามอารมณ์ ซึ่งการทำงานเช่นนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขและปรับปรุงการบริการได้ตรงจุด สร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้

  • ยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

องค์กรใดที่ผ่านการอบรม ISO และสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานได้กับองค์กรของคุณจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถือเป็นการยกระดับและสร้างเครดิตชื่อเสียงให้กับองค์กร แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากบุคคลที่สามที่มีอิสระ การรับรองผลในจุดนี้จะมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น

การอบรม ISO เหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรม ISO ถือเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถรับการอบรม ISO และนำระบบบริหารงานคุณภาพไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและบุคลากรจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้

แม้ว่าการอบรม ISO จะเน้นถึงบทบาทของระดับผู้บริหารระดับสูง แต่พนักงานทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรม ISO ได้ เพราะทุกหน่วยงานทุกคนควรได้รับความรู้จากการอบรม ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตน แม้ว่าคุณจะทำงานในระดับพนักงานทั่วไป ไม่ใช่ตำแหน่งระดับบริหารที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบแบบแผนบริหารงานในองค์กรได้ แต่ความรู้จากการอบรม ISO จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตระหนักถึงความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง และช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง