" อบรม ISO 9001 "

จุดเด่น หลักสูตร อบรม iso 9001 By Safesiri

จุดเด่นหลักสูตรอบรม
iso 9001 ของ SAFESIRI

การอบรม ISO 9001 คือหลักสูตรที่อบรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) มาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกต่างให้การยอมรับ ซึ่ง ISO 9001 เป็นมาตรฐานการบริหารและจัดการคุณภาพที่กำกับดูแลระบบการทำงานภายในองค์กรทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริหาร

การอบรม ISO 9001 จะฝึกสอนให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรโดยทั่วไป ผู้บริหารสามารถจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกตำแหน่งมีการรับผิดชอบงานที่ชัดเจน ช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานเป็นรูปแบบแผนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการ ดำเนินการทำงานทั้งหมดภายในองค์กรให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ความสำคัญของการอบรม ISO

ทราบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

การอบรม ISO เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ เพื่อวางรากฐานโครงสร้างมาตรฐานบูรณาการมาตรฐานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น

ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การอบรม ISO จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานทั้งหมด เจาะลึกถึงความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการทำงาน วิธีการทำงานของแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งงาน ข้อมูลและตัวชี้วัดต่าง ๆ ทั้งหมดภายในองค์กร ดังนั้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในจุดใด ผู้บริหารสามารถรับรู้และดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

15.3 อบรม ISO 9001

เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ

การวางรากฐานและอบรม ISO จะช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนความคิดให้ผู้บริหารองค์กรตัดสินใจดำเนินการทุกอย่างตามความเป็นจริง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติ โดยไม่อ้างอิงกับความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือตัดสินใจตามอารมณ์ ซึ่งการทำงานเช่นนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ไขและปรับปรุงการบริการได้ตรงจุด สร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้

 

ยกระดับองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

องค์กรใดที่ผ่านการอบรม ISO และสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานได้กับองค์กรของคุณจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถือเป็นการยกระดับและสร้างเครดิตชื่อเสียงให้กับองค์กร แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากบุคคลที่สามที่มีอิสระ การรับรองผลในจุดนี้จะมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น

อบรม ISO 9001

การอบรม ISO เหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

การอบรม ISO ถือเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้ในบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการทั้งรัฐและเอกชน สามารถรับการอบรม ISO และนำระบบบริหารงานคุณภาพไปใช้ได้ และไม่มีขีดจำกัดว่าต้องใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูงและบุคลากรจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้

แม้ว่าการอบรม ISO จะเน้นถึงบทบาทของระดับผู้บริหารระดับสูง แต่พนักงานทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรม ISO ได้ เพราะทุกหน่วยงานทุกคนควรได้รับความรู้จากการอบรม ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตน แม้ว่าคุณจะทำงานในระดับพนักงานทั่วไป ไม่ใช่ตำแหน่งระดับบริหารที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบแบบแผนบริหารงานในองค์กรได้ แต่ความรู้จากการอบรม ISO จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตระหนักถึงความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง และช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นหลักสูตรอบรม iso ของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรม iso ได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรม iso ของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2565 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

หลักสูตรยืดหยุ่นตอบรับกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรม iso แบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรม iso ออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม iso ภายใน 14 วัน

หลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรม iso ของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงาน iso ตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรม iso ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรม iso ของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการทำ iso อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานการทำ iso ได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

องค์กรใดที่ผ่านการอบรม ISO และสามารถนำไปปรับปรุงใช้งานได้กับองค์กรของคุณจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ถือเป็นการยกระดับและสร้างเครดิตชื่อเสียงให้กับองค์กร แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับการยอมรับจากบุคคลที่สามที่มีอิสระ การรับรองผลในจุดนี้จะมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น

แม้ว่าการอบรม ISO จะเน้นถึงบทบาทของระดับผู้บริหารระดับสูง แต่พนักงานทั่วไปก็สามารถเข้ารับการอบรม ISO ได้ เพราะทุกหน่วยงานทุกคนควรได้รับความรู้จากการอบรม ISO เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรของตน แม้ว่าคุณจะทำงานในระดับพนักงานทั่วไป ไม่ใช่ตำแหน่งระดับบริหารที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบแบบแผนบริหารงานในองค์กรได้ แต่ความรู้จากการอบรม ISO จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตระหนักถึงความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง และช่วยให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย