Category Archives: Occupational Safety and Health

5 ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานกับเครื่องจักร

อุบัติเหตุจากการทำงาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น […]