Category Archives: Noise

ระดับความดังของเสียง ระดับไหนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์?

ระดับความดังของเสียงที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

เสียงดัง (Noise) หมายถึง เสียงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ […]