Category Archives: Noise

ระดับความดังของเสียง ระดับไหนที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์?

เสียงดัง (Noise) หมายถึง เสียงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ […]