อบรม หลักสูตร จป เทคนิค ตามกฎหมายใหม่ 2565
พร้อมเปิดลงทะเบียนอบรมแล้ววันนี้

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นทางการ

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ลงทะเบียน อบรม จป. บุคคลทั่วไป

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
17-21 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
15-19 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
19-23 ส.ค
จป ชลบุรี

มิถุนายน – สิงหาคม 2567

หลักสูตร
วันที่
สมัคร
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
24-28 มิ.ย
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
23-27 ก.ค
จป เทคนิค
(7,300 บาท)
26-30 ส.ค

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป เทคนิค

 • ผู้เข้ารับการอบรม จป.เทคนิค ต้องได้รับการยินยอมเข้าอบรมจากองค์กร
 • ผู้เข้ารับการอบรม จป.เทคนิค จะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร อบรม จป เทคนิค

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.เทคนิค)
หลักสูตร :  1 รุ่น 40 คน

หลักสูตร อบรม จป เทคนิค (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯในการทำงานระดับ เทคนิค)

2.ผู้อบรมหลักสูตร-จป-กับเซฟสิริ-2

หลักสูตรจป เทคนิคมีความสำคัญอย่างไร

ในโลกปัจจุบัน ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การทำงานในสถานประกอบการต่างๆ มักมีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บได้ ทางกฎหมายจึงกำหนดให้สถานประกอบการบางประเภทต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี

การอบรม จป.เทคนิคช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประเมินความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจะครอบคลุมถึงกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย การประเมินและจัดการความเสี่ยง การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ และการให้คำแนะนำแก่พนักงานคนอื่นๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความรู้และทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนอบรม จป เทคนิค ต้องผ่าน จป หัวหน้างานก่อนไหม?

ในการเข้าอบรม จป เทคนิค ปัจจุบัน (2567) ไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนเนื่องจากกฎกระทรวงใหม่ ปี 2565 ได้มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติผู้เป็น จป.เทคนิคใหม่ ดังนี้

คุณสมบัติจป เทคนิค ตามกฎหมาย 2565

 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

นั้นหมายความว่าผู้สมัครไม่จำเป็นต้องผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนอีกต่อไป สามารถเข้าอบรมได้เลยหากทางบริษัทยินยอมให้เข้าอบรม

อบรมรจป เทคนิคเรียนอะไรบ้าง

ในการอบรม จป เทคนิค ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนเนื้อหาที่ครอบคลุม 6 หมวดวิชา รวมเป็นเวลา 5 วัน (30 ชั่วโมง) ตามกฎหมายกำหนด

หมวดที่ ๑ 
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ในการทำงาน 

(ข) หลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

(ค) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

หมวดที่ ๒
วิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(ค) การตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดที่ ๓
การประเมินอันตรายจาการทำงาน

(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตราย

(ข) การประเมินความเสี่ยง

(ค) การจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

5.เรียนรู้การจัดระบบความปลอดภัย

หมวดที่ ๔ 
การตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทํางาน และการปรับปรุงสภาพการทํางาน

(ก) การตรวจความปลอดภัย

(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(ค) การจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยฯ​ ในการทํางาน

(ง) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางาน

(จ) การปรับปรุงสภาพการทํางาน

(ฉ) การรวบรวมสถิติ การจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน และเสนอแนะต่อนายจ้าง

หมวดที่ ๕
หลักการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทํางาน

(ก) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

(ข) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

(ค) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

(ง)  ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

(จ) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน

(ฉ) ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

(ช) ป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ 

(ซ) ป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 

(ณ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมวดที่ ๖
ฝึกปฏิบัติ

(ก) ฝึกปฏิบัติการตรวจความปลอดภัยตามข้อกําหนดของกฎหมาย

(ข) ฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผน การดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมอันตราย

(ค) ฝึกปฏิบัติจัดทําคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางานของหน่วยงาน

(ง)  ฝึกปฏิบัติการสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย

(จ) ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสภาพการทํางาน

(ฉ) ฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน

อบรม จป เทคนิคเหมาะกับสถานประกอบการใด

กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565

ได้กำหนดสถานประกอบการที่จัดอยู่ในบัญชีที่ 2 อย่าง

 • ธุรกิจอาหาร, เครื่องดื่ม
 • สิ่งทอ
 • ผลิตภัณฑ์ไม้
 • เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • และอื่นๆ

ต้องจัดให้มี จป เทคนิค อย่างน้อย 1 คน เมื่อมีลูกจ้าง 20 – 49 คน

6.โรงงานผลลิตภัณฑ์อาหาร-2

ประโยชน์การส่งพนักงานเข้าอบรมจป เทคนิค

จป.เทคนิคเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ในสถานประกอบการ โดยผ่านการอบรม และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประเมินและจัดการความเสี่ยง รวมถึงการให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงานในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การมี จป.เทคนิคที่มีความสามารถจะช่วยลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

จป.เทคนิค หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Technical Safety Officer) เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ โดยมีหน้าที่หลักในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รวมถึงการให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

อบรม จป เทคนิคกับเรา รับส่วนลดสูงสุด 40%

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรม จป เทคนิคกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย

 • วุฒิบัตร (สามารถใช้ยืนยันผ่านอบรมได้)
 • คู่มือเรียน
 1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
 2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
 3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป เทคนิค, และ คปอ. สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)