คณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริการวิทยากรฝึกอบรม คปอ บุคคลทั่วไป และ แบบอินเฮ้าส์ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ คปอ มีอะไรบ้าง การป้องกันอันตรายในสถานประกอบการ และเทคนิคการเดินตรวจความปลอดภัยของ คปอ.

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : คปอ. คณะกรรมการความปลอดภัย เรียนออนไลน์

อบรม คปอ ออนไลน์ หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ วิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม คปอ หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสอนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คปอ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงแผนโครงการด้านความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง

การอบรม คปอ คณะกรรมการความปลอดภัย

เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรเพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย โดยมีตัวแทนจากผู้บริหาร ตัวแทนจากลูกจ้าง และ จป. วิชาชีพ เป็นเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริม และจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้สอดคล้องกับตามที่กฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด

คปอ อบรม คปอ

สิ่งที่ได้รับหลังจากการ อบรม คปอ กับ Safesiri

เมื่อผู้เข้าอบรม คปอ สำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ และสามารถสมัครตำแหน่งคณะกรรมการ คปอ ในสถานประกอบกิจการ

หมายเหตุ:

– วุฒิบัตรฉบับจริง ส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันทำการ

– โปรดระบุคำนำหน้า+ชื่อ+นามสกุล+เลขบัตรประชาชน+ที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องชัดเจน

– ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In) ก่อนถึงวันอบรม 5 วัน การโดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง อีเมล์ sale@safesiri.com หรือ ทางไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัย)

 • ผู้เข้ารับการอบรม คปอ จะต้องเป็นลูกจ้างที่มาจากการเลือกตั้งและได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง
 • ผู้เข้ารับการอบรม คปอ จะต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กำหนด

รายละเอียดหลักสูตร อบรม คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัย)

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร คปอ.)
อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting
หลักสูตร 1 รุ่น 20 คน

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
 2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
 3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป เทคนิค, และ คปอ. สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)

หลักสูตร อบรม คปอ (คณะกรรมการความปลอดภัย)

หมวดที่ ๑ 
การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

หมวดที่ ๒
วิชากฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดที่ ๓
หมวดวิชาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เซฟสิริ

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ SAFESIRI ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรม คปอ ของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครบถ้วน การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยบริษัทของเราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 สามารถเปิดให้บริการอบรมสารเคมีได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อบรม คปอ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทีมวิทยากรผู้สอนอบรม คปอ ของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานคปอ จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงาน คปอ อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงาน คปอ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรม คปอ ของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานใน คปอ ตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรม คปอ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทีมวิทยากรผู้สอนอบรม คปอ ของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงานคปอ จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงาน คปอ อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงาน คปอ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สำหรับบุคคลทั่วไป

เรียนออนไลน์
ราคา 1,100 บาท /ท่าน

จป หัวหน้างาน

1 – 2 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป บริหาร

4 – 5 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป เทคนิค

8 – 10 สิงหาคม 2565 |  << เต็ม >>

คปอ

29 – 30 กรกฎาคม 2565 | << เต็ม >>

รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

 • มีหน้าที่พิจารณาแผนงานและนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
 • รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 • สำรวจและตรวจสอบสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 • ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

ทั้งหมดนี้คือบทบาทหน้าที่โดยหลักของ คปอ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม คปอ จะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในหลักสูตรการอบรม