Courses for Working with Chemicals

หลักสูตรการทำงานกับสารเคมีอันตราย และ การเก็บกู้สารเคมี

บริการวิทยากรฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมี (แบบอินเฮ้าส์) เรียนรู้เทคนิคการการทำงานกับสารเคมี การจัดเก็บสารเคมีตามมาตรฐาน GHS พร้อมฝึกเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหลกับอุปกรณ์ภาคปฏิบัติของจริง

หลักสูตร: การทำงานกับสารเคมีอันตราย ลด และการเก็บกู้สารเคมี 40%

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การอบรมสารเคมีเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมสารเคมีเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี กิจการก่อสร้าง สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย อบรมสารเคมีเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ใช้สารเคมีและผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและข้อกำหนดของกฎหมาย และทราบถึงวิธีปฏิบัติงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัยและการจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยจากสารเคมี ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

อบรมสารเคมี การทำงานกับการสารเคมี
อบรมการเก็บกู้สารเคมี เซฟสิริ

ความสำคัญของการอบรมสารเคมี

การทำงานกับสารเคมีถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง หากพนักงานในองค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมสารเคมี ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง ก็มีโอกาสสูงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตทั้งของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานอื่น ๆ ด้วย โดยอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนั้นมีความรุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่เกิดการรั่วไหล

ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่มีการทำงานร่วมกับสารเคมีอันตรายต่าง ๆ จึงควรมีการจัดอบรมสารเคมี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงานภายในองค์กร สามารถบริหารจัดการสารเคมีอันตรายที่มีไว้ในครอบครองให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และข้อกฎหมายที่กำหนด

อบรมสารเคมีตามกฎหมายใหม่มีอะไรบ้างที่นายจ้างจะต้องรู้ ?

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

     “สารเคมีอันตราย” หมายความว่า ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเส้นใย ฝุ่นละออง ไอ หรือฟูม ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้(๑) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ การก่อมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือสุขภาพอนามัย หรือทำให้ถึงแก่ความตาย

     (๒) เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้

     “ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย” หมายความว่า ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายที่กำหนดให้มีอยู่ได้ในบรรยากาศแวดล้อมในการทำงานที่ลูกจ้างซึ่งมีสุขภาพปกติสามารถสัมผัสหรือได้รับเข้าสู่ร่างกายได้ทุกวันตลอดเวลาที่ทำงานโดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     “การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้ง

หลักสูตรการทำงานกับสารเคมีเรียนอะไรบ้าง

 1. เรียนกฎหมาย และ มาตรฐาน
 2. ฝึกสวมใส่ชุดกันสารเคมี
 3. เรียนรู้อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมี
 4. อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล
 5. จำลองเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล
 6. ฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
อ่างล้างตาฉุกเฉินสารเคมีเข้าตา

อบรมสารเคมีกับเซฟสิริดีอย่างไร

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมสารเคมีของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครบถ้วน การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยบริษัทของเราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 สามารถเปิดให้บริการอบรมสารเคมีได้ถูกต้องตามกฎหมาย

อุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการอบรมสารเคมีของเราเป็นอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมสารเคมีจะได้สัมผัสและฝึกทดลองใช้งานอุปกรณ์จริงตลอดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ PPE ชุดปฏิบัติการป้องกันสารเคมี อุปกรณ์กู้ภัยสารเคมี และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตรอบรมสารเคมีของเซฟสิริเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ควบคุมการฝึกสอนอย่างใกล้ชิดด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพและทีมวิทยากรประสบการณ์ตรงจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเครมี Oil and Gas ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ด้วยมาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ผ่านการฝึกอบรมสารเคมีแล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เซฟสิริยินดีให้บริการหลักสูตรอบรมสารเคมีแบบ In-house ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ซึ่งเรามีหลักสูตรอบรมสารเคมีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วยให้คุณสามารถเลือกหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด เมื่อผ่านการฝึกอบรมสารเคมีกับเราแล้ว คุณจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมสารเคมี พร้อมออกปฏิบัติงานได้ทันที

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนั้นมีความรุนแรงขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีที่เกิดการรั่วไหล ถ้าสารเคมีที่เกิดการรั่วไหลเป็นสารเคมีไวไฟ ก็มีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดเหตุไฟไหม้หรือเหตุระเบิดเกิดขึ้นได้

นายจ้างและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสถานประกอบกิจการเหมืองแร่ เหมืองหิน , ปิโตรเลียม หรือ ปิโตรเคมี , กิจการก่อสร้าง สถานีบริการหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงหรือก๊าซ สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ เป็นต้น

 1. วิธีการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 2. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 3. ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (SDS)
 4. วิธีการจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน
 5. การตอบโต้สารเคมีอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 6. การจำแนกสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน
 • หลักสูตรอบรมสารเคมีที่เหมาะสำหรับทุกองค์กร
 • หลักสูตรอบรมสารเคมีที่เน้นปฏิบัติจริง ฝึกสอนด้วยทีมงานมืออาชีพ
 • อุปกรณ์การสอนมีความทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล
 • หลักสูตรอบรมสารเคมีที่ได้มาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎหมาย