ความสำคัญของการอบรมปฐมพยาบาล

(FIRST AID and CPR)

อบรมปฐมพยาบาล จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินสถานการณ์ได้ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะเดินทางมาถึง ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายหรือเกิดการสูญเสียขึ้น

อบรมปฐมพยาบาล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อบรมปฐมพยาบาล

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาล และตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตราย

2.ผู้เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกวิธี

3.สามารถขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

4.ผู้ที่เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ครอบครัวและผู้อื่น

การอบรมปฐมพยาบาล คืออะไร

การอบรมปฐมพยาบาล หมายถึง การบริบาลเพื่อรักษาชีวิตเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเลวร้าย ก่อนจะมีการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์ในลำดับต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ หรือปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ในขณะขอรถพยาบาล ตลอดจนการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ปิดพลาสเตอร์แผลถูกของมีคมบาด

หลักสูตรที่ใช้อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ ได้แก่

  • การประเมินผู้บาดเจ็บ 40 รายการ
  • ปฐมพยาบาลแผลขนาดต่างๆ
  • ปฐมพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  • ปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ำ กระดูกหัก
  • ปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟฟ้าช็อต
  • เรียนรู้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED

สัดส่วนที่ใช้การในอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมคือ การฝึกอย่างเข้มข้น เน้นปฏิบัติจริง 80% เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ได้จริง ปฏิบัติอย่างถูกวิธี สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาล

ผู้เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลคุณสมบัติคือ อายุระหว่าง 18-60 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี ไม่เหมาะสำหรับ สตรีมีครรภ์ ภิกษุ สามเณร และแม่ชี หลังจากผ่านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้วุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

การอบรมปฐมพยาบาล มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะพนักงานในองค์กร รวมถึงผู้รับเหมา ซึ่งอาจต้องปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงตลอดเวลา กรณีผู้รับเหมาควรได้รับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR ฟื้นคืนชีพ (ปั๊มหัวใจ) การใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า) บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานพบเห็นเพื่อนร่วมงานได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน อย่างเช่น ในกรณีที่เพื่อนร่วมงานหยุดหายใจ แต่พนักงานไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือทำ CPR ได้ ท้ายที่สุดแล้ว กว่าที่บุคลากรทางการแพทย์จะเดินทางมาถึงก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40%