Confined Space 4 Act

ผู้อนุญาต, ผู้ควบคุม, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ปฏิบัติงาน

บริการวิทยากรฝึกอบรมอับอากาศ (แบบอินเฮ้าส์) เรียนรู้เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศ พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์กู้ภัยในที่อับอากาศของจริง จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยอย่างมืออาชชีพ

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ลด 40%

การทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทเสียหายได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ถูกต่อสุขลักษณะ ลูกจ้างและนายจ้างที่ต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมที่อับอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศแก่ตนเองและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมด้วย

การอบรมที่อับอากาศเหมาะกับใครและองค์แบบไหน

การอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด สภาพแวดล้อมอับอากาศ มีช่องทางระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อสุขลักษณะ 

การอบรมที่อับอากาศก็เป็นหลักสูตรที่ทุกคนควรจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์กู้ภัยชนิดต่างๆ หากผ่านการอบรมที่อับอากาศก็จะช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Confined Space อบรมที่อับอากาศ

เรียนวิธีการใช้อุปกรณ์กู้ภัยในงานอับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศผู้ทีมงานที่ปฏิบัติงานจะต้องสามารถใช้อุปกรณ์กู้ภัยประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงการเลือกใช้อุปกรณ์กู้ภัยประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน

อุปกรณ์กู้ภัยในการทำงานที่อับอากาศที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีเช่น เครื่องช่วยหายใจ SCBA, ไตรพอดสามขา, ถังดับเพลิง, และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆตามความเหมาสมของงานนั้นๆเป็นต้น

อบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่มีอะไรบ้างที่นายจ้างจะต้องรู้ ?

สิ่งที่นายจ้างจะต้องรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมที่อับอากาศจะต้องผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นก่อนถึงจะสามารถอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศได้ การจัดอบรมแบบอินเฮ้าส์มีข้อดีคือประหยัดเหมาะสำหรับสถานประกอบการที่ทำงานในสถานที่ของตนเองไม่มีการเปลี่ยนหน้างานนอกสถานที่

ภาคทฤษฎี

1.1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
1.2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
1.3) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่งาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
1.4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
1.5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.6) ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
1.7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
1.8) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
1.9) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
1.10) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
1.11) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
1.12) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย
1.13) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.14) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
1.15) เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย
1.16) การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการทีมวิทยากรจัดอบรมที่อับอากาศภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

อบรมที่อับอากาศภาคปฏิบัติหน้างาน

2.1) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
2.2) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
2.3) เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
2.4) เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
2.5) การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร
2.6) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
2.7) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
2.8) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
2.9) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
2.10) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เซฟสิริ

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ SAFESIRI ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2565

ทีมวิทยากรผู้สอนของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการทำงานอย่างเข้มข้นให้กับคุณ

สอนพื้นฐานการทำงานตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานจริงที่ได้มาตรฐานสากล

คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมความปลอดภัยภายใน 14 วัน

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม