ความสำคัญของการอบรมที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อาจทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทเสียหายได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ถูกต่อสุขลักษณะ ลูกจ้างและนายจ้างที่ต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมที่อับอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศแก่ตนเองและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมด้วย

การอบรมที่อับอากาศเหมาะกับใครและองค์แบบไหน

การอบรมที่อับอากาศเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด สภาพแวดล้อมอับอากาศ มีช่องทางระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อสุขลักษณะ โดยอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีอันตรายได้ รวมถึงกลุ่มลูกจ้างและนายจ้างที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม การอบรมที่อับอากาศก็เป็นหลักสูตรที่ทุกคนควรจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเช่นกัน เพราะโรงงานอุตสาหกรรมมักเต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายที่ต้องใช้ความชำนาญและความรู้ในการใช้งาน หากผ่านการอบรมที่อับอากาศก็จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศมีหัวข้ออะไรบ้าง

อบรมที่อับอากาศในภาคทฤษฎี

1.1) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
1.2) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ
1.3) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่งาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ
1.4) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย
1.5) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.6) ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย
1.7) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
1.8) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
1.9) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
1.10) การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว
1.11) การวางแผนการปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ
1.12) อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย
1.13) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
1.14) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
1.15) เทคนิคในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย
1.16) การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อบรมที่อับอากาศในภาคปฏิบัติ

2.1) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ
2.2) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ
2.3) เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต
2.4) เทคนิคในการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ
2.5) การอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร
2.6) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ
2.7) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ
2.8) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
2.9) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น
2.10) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จุดเด่นหลักสูตรอบรมที่อับอากาศของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

อบรมที่อับอากาศด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมที่อากาศของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในที่อับอากาศจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงานในที่อับอากาศอย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง

หลักสูตรอบรมที่อับอากาศของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานในที่อับอากาศตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่อับอากาศจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

• หลักสูตรยืดหยุ่นตอบรับกับทุกองค์กร

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมที่อับอากาศแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมที่อับอากาศออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่อับอากาศภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน