ความสำคัญของการอบรมดับเพลิง

อัคคีภัยถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และอาคารทุกแห่งควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยแล้วย่อมเกิดความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อย บ่อยครั้งที่สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้รับการอบรมดับเพลิงที่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้น จนทำให้ไม่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร

ดังนั้นพนักงานและลูกจ้างภายในองค์กรและสถานประกอบการทุกแห่งควรที่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงทุกคน เพื่อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักการดับเพลิงที่ถูกต้องด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการอพยพหนีไฟเพื่อออกจากอาคารอย่างมีระเบียบและปลอดภัยมากที่สุด เพราะอุบัติเหตุเพลิงไหม้ไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน การเตรียมความพร้อมที่ถูกต้องเพื่อเตรียมรับมือปัญหาไว้ก่อนจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

การอบรมดับเพลิงเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมดับเพลิงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่ทำงานภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน และห้างสรรพสินค้าทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมถึงหากสถานที่ใดมีอาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน โดยนายจ้างทุกรายต้องมีการจัดอบรมดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของแต่ละหน่วยสถานประกอบการ เพื่อให้ตรงตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้กำหนด

หลักสูตรอบรมดับเพลิงมีหัวข้ออะไรบ้าง

1.ภาคทฤษฎี

การอบรมดับเพลิงในภาคทฤษฎีถือเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงก่อนที่จะทดลองปฏิบัติจริง โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อวิชา ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

2.ภาคปฏิบัติ

การฝึกในภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงได้ทดลองใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อดับเพลิงจริง โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อวิชาดังนี้

 • การฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงประเภท เอ
 • การฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงประเภท บี
 • การฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงประเภท ซี
 • การฝึกอบรมดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

จุดเด่นหลักสูตรอบรมดับเพลิงของ  Safesiri

หลักสูตรอบรมดับเพลิงคุณภาพมาตรฐานสากล

หลักสูตรอบรมดับเพลิงของเราเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 อีกทั้งหน่วยงานของเรายังได้รับใบอนุญาตในการให้บริการหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 096 และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 100 คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่ากระบวนการต่าง ๆ ของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

อบรมดับเพลิงด้วยทีมงานมืออาชีพ

วิทยากรและผู้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงของเราทุกคนได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนด คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกซ้อมจริง พร้อมรับมือกับเหตุอัคคีภัยได้แน่นอน

ได้ใบรับรองจบหลักสูตรอบรมดับเพลิงภายใน 15 วัน

หลักสูตรอบรมดับเพลิงของเราเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงทำให้เมื่อเรียนจบหลักสูตรอบรมดับเพลิงแล้ว คุณจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับสถานประกอบกิจการ ภายใน 15 วัน หลังอบรมเสร็จ

หลักสูตรอบรมดับเพลิงมีความยืดหยุ่นเข้ากับทุกองค์กร

เรายินดีให้บริการอบรมดับเพลิงออนไลน์ในภาคทฤษฎี ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี ส่วนในภาคปฏิบัติทางเราจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวกในการฝึกที่สถานที่จริง อีกทั้งเรายังมีบริการหลักสูตรอบรมดับเพลิงเฉพาะหน่วยงานอีกด้วย

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%.

Safesiri

อบรมกับเซฟสิริ ดีอย่างไร

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการฯ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัย

01.อบรมลูกจ้างใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. ตามพรบ.ความปลอดภัย 2554

02.อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

03.อบรมปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน อบรม 4 ผู้

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน