Basic Fire Fighting

หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ

บริการวิทยากรฝึกอบรมดับเพลิง (แบบอินเฮ้าส์) เรียนรู้เทคนิคการดับเพลิง พร้อมฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานของจริง จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงอย่างมืออาชีพ

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต. 096

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง และ ซ้อมอพยพหนีไฟเลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. 100

หลักสูตร: อบรมดับเพลิง และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ลด 40%

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายเรียนรู้การดับเพลิงขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีด้วยอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไฟไหม้อย่างปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสวัสดิการอย่างถูกต้อง

ความสำคัญของการอบรมดับเพลิง

อัคคีภัยถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และอาคารทุกแห่งควรให้ความสำคัญ เพราะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยแล้วย่อมเกิดความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อย บ่อยครั้งที่สถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้รับการอบรมดับเพลิงที่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้น จนทำให้ไม่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร

การใช้ถังดับเพลิง
ฝึกใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟประเภทต่างๆ

การอบรมดับเพลิงเหมาะกับใครและองค์กรแบบไหน

หลักสูตรอบรมดับเพลิงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนายจ้างและลูกจ้างทุกกลุ่มธุรกิจที่ทำงานภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน และ ห้างสรรพสินค้าทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมถึงหากสถานที่ใดมีอาคารที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน โดยนายจ้างทุกรายต้องมีการจัดอบรมดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ได้กำหนด

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขั้นรุนแรงการอพยพหนีไฟต้องทำได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ดังนั้นพนักงานและลูกจ้างภายในองค์กรและสถานประกอบการทุกแห่งควรที่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงทุกคน เพื่อที่ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักการดับเพลิงที่ถูกต้องด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการอพยพหนีไฟเพื่อออกจากอาคารอย่างมีระเบียบและปลอดภัยมากที่สุด เพราะอุบัติเหตุเพลิงไหม้ไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน การเตรียมความพร้อมที่ถูกต้องเพื่อเตรียมรับมือปัญหาไว้ก่อนจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

หลักสูตรอบรมดับเพลิงมีหัวข้ออะไรบ้าง ภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ

การอบรมดับเพลิงในภาคทฤษฎีถือเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงก่อนที่จะทดลองปฏิบัติจริง โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อวิชา ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
สวมใส่-ppe

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตัวอย่างการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นลูกค้า บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมดับเพลิงภาคปฏิบัติ

การฝึกในภาคปฏิบัติจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงได้ทดลองใช้อุปกรณ์เบื้องต้นเพื่อดับเพลิงจริง โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อวิชาดังนี้

 • การฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงประเภท เอ
 • การฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงประเภท บี
 • การฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงประเภท ซี
 • การฝึกอบรมดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

จุดเด่นหลักสูตรอบรมดับเพลิง ของ SAFESIRI

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรมดับเพลิงของเซฟสิริเป็นหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการสอนมีความทันสมัย หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบรับกับเทรนด์และกฎหมายใหม่ประจำปี 2564 จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 100 บริษัท

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรมที่อากาศของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในการดับเพลิงจริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การไฟไหม้อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงานดับไฟเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรมดับเพลิงของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการดับเพลิงตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ดับเพลิงของจริงที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เซฟสิริยินดีให้บริการอบรมดับเพลิงแบบ In-house ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถวางแผนการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรอบรมดับเพลิงออนไลน์ คุณสามารถเข้ารับการอบรมได้จากที่ไหนก็ได้ ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เป็นอย่างดี จบหลักสูตรแล้วได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นภายใน 14 วัน

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ 13-66-043

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเป็นพื้นฐานตั้งต้นขั้นแรกที่จะทำให้การทำงานในองค์กรนั้นมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มเติมความรู้ที่ถูกต้องให้กับพนักงานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอนไม่ข้ามขั้นตอนการทำงานส่งผลให้การความผลอดภัยและเกิดอุบัติเหตุในที่สุด

ดราควรจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน และ ทบทวนอบรมความปลอดภัย ระหว่างทำงานไปได้ 1 ปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในองค์กรนั้นต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายองค์กร

การอบรมความปลอดภัยถือเป็นกฎหมายที่ต้องปฎิบัตินายจ้างจะต้องจัดอบรมความปลอดภัยให้กับลูกจ้างซึ่งความหมายของลูกจ้างตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554 นั้นไม่ได้หมายถึงลูกจ้างในองค์กรแต่หมายถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับองค์กรนั้นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมความปลอดภัยนายจ้างจะต้องดำเนินการอบรมให้กับ

 1. ลูกจ้างทุกคนในองค์กรของตนเอง
 2. ผู้รับเหมา
 3. ผู้มาเยี่ยมชม หรือแข็กในองค์กร

กลุ่มบุคคล 3 กลุ่มนี้หากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงานหรือภายในบริษัทของเรานายจ้างจะต้องมีส่วนในความผิดและรับผิดชอบตามกฎหมาย 

การฝึกอบรมความปลอดภัยควรจัดฝึกอบรมให้พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนนั้นทราบถึงความเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและข้อห้ามต่าง ๆ ป้ายเตือนอันตราย และ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย PPE ที่ต้องสวมใส่เป็นต้น

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยตามกฎหมายที่ต้องทำการอบรมก่อนเริ่มงานมีดังนี้

 1. หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง
 2. อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้
 3. อบรมการทำงานปับปั้นจั่น 4 ผู้
 4. อบรมการทำงานกับสารเคมี
 5. อบรมการขับรถยก
 6. อบรม จป หัวหน้างาน
 7. อบรม จป บริหาร
 8. อบรม คปอ
 9. อบรมดับเพลิงขั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ
 10. อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 11. อบรมการทำงานบนที่สูง
 12. อบรมการติดตั้งนั่งร้าน

เราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 1000+ บริษัทที่ทำการฝึกอบรมความปลอดภัยกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานและภาคปฏิบัตินักเรียนได้ฝึกกับอุปกรณ์ของจริงทำให้เกิดทักษะและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย นักเรียนได้สวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกวิธี อีกทั้งเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกกระบวนการบริการของเรานั้นสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกด้วย