อบรม จป หัวหน้างาน อบรมที่ไหน เข้ารับการอบรมออนไลน์ดีไหม?

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดและมันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานมาก ดังนั้น สถานประกอบกิจการต่างๆ ควรมีบุคคาลากร ทำหน้าที่สอดส่องดูแลบริหารจัดการด้านความปลอดภัย นั่นคือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือ จป หัวหน้างานแต่ก่อนจะมารับตำแหน่งนี้ควรผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อน

การอบรม จป หัวหน้างาน คืออะไร?

จป หัวหน้างานเกิดจากการแต่งตั้งของนายจ้าง เมื่อนายจ้างเห็นว่าสถานประกอบการตนเองเข้าข่ายตามที่กฏกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารการจัดการในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2549 ผู้ที่จะมาเป็น จป หัวหน้างาน ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

  • ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน ตามหลักเกณฑ์แลละวิธีการที่อธิบดีได้กำหนด
  • เป็นหรืออาจเคยเป็นจป หัวหน้างานตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 31 ม.ค. 2540

การอบรมจป หัวหน้างาน คือการอบรมด้วยหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างาน ระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทหน้าที่ของจป หัวหน้างาน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การค้นหาอันตราย การป้องกัน การควบคุมอันตราย

อบรมจป หัวหน้างานออนไลน์ได้ไหม ?

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมจป หัวหน้างาน ปัจจุบันสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ศูนย์อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ศูนย์อบรมนั้นต้องผ่านการรับรองหรือได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถามว่าสามารถอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ได้ไหม ทำได้แน่นอน และเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้การเรียนการสอน หรือแม้แต่การอบรมเปลี่ยนมาอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนั้นการอบรมออนไลน์ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมด้วย

ค่าบริการอบรม จป หัวหน้างาน ราคาเท่าไหร่?

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)

อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

หลักสูตร 1 รุ่น 20 คน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม

  1. คู่มือการเรียนการสอน (ส่งทางไปรษณีย์)
  2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

อบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ มีค่าบริการเท่าไหร่ กรณีเข้ารับการอบรมแบบ Public อยู่ที่ประมาณ 1000-2000 บาทต่อคนแต่หากเข้ารับการอบรมแบบ In-House มีค่าใช้จ่ายประมาณ 17000-20000 บาท อบรมได้ครั้งละ 20 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า อย่าลืมเลือกศูนย์อบรมออนไลน์ที่เชื่อถือได้ อบรมผ่านโปรแกรมทันสมัยเช่น โปรแกรมซูม มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงในระดับ FULL HD

อบรม จป หัวหน้างาน มีความสำคัญมากๆ อบรม จป หัวหน้างาน คืออะไร อบรม จป หัวหน้างานผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่ สาระดีๆ ในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ โดยเฉพาะผู้ที่สนใจหรือกำลังวางแผนจะเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน

Play Video

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

เรียนออนไลน์
ราคา 1,100 บาท /ท่าน

จป หัวหน้างาน

1 – 2 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป บริหาร

4 – 5 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป เทคนิค

8 – 10 สิงหาคม 2565 |  << เต็ม >>

คปอ

29 – 30 กรกฎาคม 2565 | << เต็ม >>

รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง