จป หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทหน้าที่ จป หัวหน้างานตามกฎหมาย เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายด้วยวิธีการต่างๆ การป้องกันอันตรายจากการทำงานเพื่อสามารถหาวิธีลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 40% 

หลักสูตร : อบรม จป หัวหน้างาน เรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้

จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายโดยนายจ้างจะต้องส่งหัวหน้างานในองค์กรได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหน้างาน 

ความสำคัญของการอบรม จป หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายโดยนายจ้างจะต้องส่งหัวหน้างานในองค์กรได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหน้างาน

1) เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม

อบรม จป หัวหน้างาน ภาพวาด
อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

การอบรม จป หัวหน้างาน เหมาะกับใคร

อบรม จป หัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างระดับบริหารทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภท ตามที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด ซึ่งหากคุณทำงานอยู่ในระดับบริหาร บริษัทหรือสถานประกอบกิจการจะต้องส่งคุณเข้าอบรม จป หัวหน้างาน ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งในระดับบริหาร อีกทั้งหากคุณเป็นเจ้าของกิจการและกิจการของคุณไม่มีลูกจ้างระดับบริหารเลย คุณเจ้าของกิจการก็จะต้องเข้าอบรม จป บริหาร เองทันที

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม จป หัวหน้างาน

สิ่งที่นายจ้างจะต้องรู้เกี่ยวกับการจัดอบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงาน ให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ในส่วนงานนั้น

รายละเอียดหลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน

บรรยายโดย : วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป.)

อบรมผ่านโปรแกรม : Zoom Meeting

หลักสูตร 1 รุ่น 20 คน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม

 1. คู่มือการเรียนการสอน (ส่งทางไปรษณีย์)
 2. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%
 2. รวมค่าคู่มือเรียบร้อยแล้ว
 3. รวมค่าวุฒิบัตรเรียบร้อยแล้ว
 4. การจองอบรม หลักสูตร จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สำหรับหลักสูตร จป.หัวหน้างาน, จป.บริหาร, จป เทคนิค, และ คปอ. สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้ ร้อยละร้อย (200 %)
Play Video

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

บริการทีมวิทยากรจัดอบรมที่อับอากาศภายในสถานประกอบการลูกค้าพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดในราคาประหยัด

จุดเด่นหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน ของเซฟสิริ

หลักสูตรอบรมความปลอดภัยของ SAFESIRI ที่ได้การยอมรับจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศมากกว่า 2000 แห่ง

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน ของเซฟสิริเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาครบถ้วน การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล ISO 9001 โดยบริษัทของเราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีเลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010 สามารถเปิดให้บริการอบรมสารเคมีได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทีมวิทยากรผู้สอนอบรม จป หัวหน้างาน ของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงาน จป หัวหน้างาน จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงาน จป หัวหน้างาน อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงาน จป หัวหน้างาน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน ของเซฟสิริ เราสอนพื้นฐานการทำงานใน จป หัวหน้างาน ตั้งแต่ต้นจนไปถึงสามารถออกปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเข้มข้นเน้นฝึกปฏิบัติจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรม จป หัวหน้างาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ทีมวิทยากรผู้สอนอบรม จป หัวหน้างาน ของเราเป็นทีมงานมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์ในงาน จป หัวหน้างาน จริงจากกลุ่มปิโตรเคมี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการรับมือกับสถานการณ์การทำงาน จป หัวหน้างาน อย่างเข้มข้นให้กับคุณ รับรองคุณจะได้รับความรู้ที่ไม่เหมือนที่ไหน พร้อมออกปฏิบัติงาน จป หัวหน้างาน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างาน , อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ

หลักสูตรออนไลน์ Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Online

อบรมความปลอดภัย
หลักสูตรออนไลน์ (อินเฮ้าส์)

เรียนออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยมากกว่า 100 หลักสูตร สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีก 50%

หลักสูตร ( อบรม จป หัวหน้างาน ) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร (อบรม จป บริหาร) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

 • หลักสูตร 3 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 18 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ( อบรม คปอ ออนไลน์ )

 • หลักสูตร 2 วัน
 • ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมง
 • ฟรีคู่มือหนังสือเรียน
 • มอบวุฒิบัตรให้ผู้อบรม

Safesiri

ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

สถาบันฝึกอบรมความปลอดภัยชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมในการอบรมความปลอดภัยตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการ

เซฟสิริ ได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. 63 - 010

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มั่นใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรานั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

สำหรับบุคคลทั่วไป

เรียนออนไลน์
ราคา 1,100 บาท /ท่าน

จป หัวหน้างาน

1 – 2 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป บริหาร

4 – 5 สิงหาคม 2565 | << เต็ม >>

จป เทคนิค

8 – 10 สิงหาคม 2565 |  << เต็ม >>

คปอ

29 – 30 กรกฎาคม 2565 | << เต็ม >>

รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

ได้รับความนิยม

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย
จัดโปรโมชั่นลดราคา 40%

อบรมความปลอดภัยในการทำงานหลักสูตรอบรมตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมมอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม.

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

หลักสูตร การทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้ อบรมเครน

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง อบรมที่สูงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตร การขับขี่รถยก Fork lift อย่างปลอดภัย

หลักสูตร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมาย

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ fire watch man 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานตามหลักมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดเรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องรวมถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE อย่างถูกวิธี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงอันตรายและหามาตรการป้องกันอย่างปลอดภัยสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆ ฝึกปฏิบัติกับการจำลองในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อวางแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม

อบรม จป หัวหน้างาน คือ หลักสูตรสำคัญและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร การจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่เข้าข่ายทั้ง 14 กิจการ ต้องมี จป หัวหน้างาน โดยกิจการลำดับที่ 1-5 มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และกิจการลำดับที่ 6-14 มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

กิจการลำดับที่ 1-5

1.เหมืองแร่ ปิโตรเคมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.ขนส่งสินค้า ขนส่งคน

5.สถานีบริการน้ำมัน

กิจการลำดับที่ 6-14

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.Lab กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา 

12.Lab เคมี ชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการอื่นตามประกาศ

 • มีหน้าที่กำกับ ดูแล ลูกจ้างในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • ค้นหาความเสี่ยงหรืออันตราย ทำงานร่วมกันกับ จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง และ จป วิชาชีพ
 • สอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและปลอดภัยในแก่ลูกจ้าง
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน สภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน
 • กำกับและดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง
 • ตราจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน
 • มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

ทั้งหมดนี้คือบทบาทหน้าที่สำคัญของ จป หัวหน้างาน ซึ่ง จป หัวหน้างานจะได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองจากการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จป  หัวหน้างาน ไม่ใช่แค่บุคลากรที่ต้องแต่งตั้งเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

หัวข้อการอบรม จป หัวหน้างาน

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน
 • กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 • การป้องกันและการควบคุมอันตราย

หวังว่าทั้งหมดนี้ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ว่าเกี่ยวกับตำแหน่ง จป หัวหน้างาน ทำไมต้องอบรม จป หัวหน้างาน  บทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างานมีอะไรบ้าง คุณสมบัติ รวมถึงหัวข้อในการอบรมด้วย